شماره تماس (زوج) 12 الی 40223302
        موبایل شرکت    09022227989
صفحه1

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی

کلاف گرم - ورق گرم - کلاف اسیدشویی- ورق اسیدشویی

کلاف سرد - ورق سرد

کویل گالوانیزه-کویل رنگی - ورق گالوانیزه - ورق رنگی

ضخامت 0/16 تا 0/32 میلیمتر کیفیت های T3،T4،T5

کویل و ورق آجدار

در حال بارگذاری 5 رکورد بعدی

1