شماره تماس (زوج) 12 الی 40223302
        موبایل شرکت    09022227989

محصولات گرم و اسیدشویی

محصولات گرم و اسیدشویی
قیمت 0   تومان موجود

خلاصه

کلاف گرم - ورق گرم - کلاف اسیدشویی- ورق اسیدشویی


مشخصات کلي کلاف گرم                                                مشخصات کلي کلاف اسيدشويي
ضخامت: حداقل 1/5 ميلي متر ـ حداكثر 16 ميلي متر                                     ضخامت:حداقل 1/8 ميلي متر ـ حداكثر 5/3 ميلي متر
عرض :حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1850 ميلي متر                                    عرض:حداقل 600 ميلي متر ـ حداكثر 1530 ميلي متر
وزن کلاف:حداقل 3/5 تن ـ حداكثر 29/5 تن                                                 وزن کلاف: حداقل 2/2 ـ حداكثر 25/7 تن


مشخصات كلي ورق گرم 
ضخامت:حداقل 1/5 ميلي متر ـ حداكثر 16 ميلي متر
عرض:حداقل 600ميلي متر ـ حداكثر 1850 ميلي متر
وزن کلاف:حداقل 1000 ميلي متر ـ حداكثر 12000 ميلي متر
وزن بسته :حداقل 2 تن ـ حداكثر 7/5 تن
لیست نظرات

    5/5 0 0 0

ارسال نظرات

محصولات مرتبط