شماره تماس (زوج) 12 الی 40223302
        موبایل شرکت    09022227989